De basisschool

auteurs: Jos Ahlers en Kees Vreugdenhil
ISBN: 9789073460850
verkoopprijs € 27,50
4de herziene en uitgebreide druk 2011

De basisschool is ons belangrijkste schooltype. Bijna alle kinderen krijgen er de basis voor hun verdere schoolopleiding. Dit boek gaat uitgebreid in op alle aspecten van het basisonderwijs. Het besteedt onder andere aandacht aan:

  • de leerplicht/de wetgeving/de inspectie
  • de kerndoelen en het schoolplan
  • de leermethodes
  • beschrijving van een aantal vernieuwingsscholen (Dalton, Montessori etc.)
  • het leerlingvolgsysteem en de kleutertoets
  • hoogbegaafdheid
  • de brede school
  • weer samen naar school

 
‘Vierde druk van de actuele standaard van de koers van het Nederlandse basisonderwijs op 2015. Deze uitgave bezit op onderdelen de doorgaande lijn van eerdere versies, maar heeft qua ordening en accentuering een gedaantewisseling ondergaan. Zo richt de auteur Ahlers zich meer op de feitelijke werkelijkheid van de onderwijsontwikkeling van dit moment en Vreugdenhil zich meer op de achtergronden en op daaruit voortvloeiende praktijkvoorbeelden.  Je zou kunnen stellen dat de een zich richt op de missie en de ander op de visie van onderwijsontwikkelend Nederland. In de nieuwe missie staan het imago van het beroep leraar, het opbrengstgericht werken (aanvalsplan laaggeletterdheid), kwaliteitsontwikkeling, alsook referentieniveaus Taal/Rekenen centraal. Ook is er aandacht voor brede onderwijsarrangementen, nieuwe schooltijden en ouders als educatief partner bij het ontwikkelingsproces van kinderen. Bij de achtergronden wordt op gerichte wijze toegewerkt naar de voorstellen rondom Passend Onderwijs en de ketenbenadering rondom kindontwikkeling. Ook wordt een aantal scholen gepresenteerd die vanuit een bepaalde visie werken. Een must voor studenten, professionals, bestuurders en ouders. Met register en website.‘ NBD Biblion, Mart Seerden

Uit de inhoud:

Hoofdstuk 1 Inleiding: Onderzoek onder ouders, Vrijheid van onderwijs, Participatie van ouders en instellingen, Investeren in onderwijs, De praktijk

Hoofdstuk 2 Ontwikkeling: Drie kernfuncties, Doelstellingen en uitdagingen,Vrijheid van onderwijs, Zelf een school stichten, Leerplicht, Verzuim, Thuisonderwijs, Financiering, Lumpsum, Sterke autonomie, Maatschappelijke opdracht

Hoofdstuk 3 Vrijheid: De wet, Kerndoelen,  Examen basisonderwijs, Leerstandaarden, Positie ouders, School in eigen wijk, Ouderbijdrage, Sponsoring, Leermiddelen

Hoofdstuk 4 Kwaliteit: Inspectie, Peilingen, Prestaties, Leraren, Toetsdruk, Eindtoets basisonderwijs, Kleine scholen, Zwak of zeer zwak, Onderwijstijd, Leergebieden, Schakelklassen, Traditionele vernieuwingsscholen, Brede scholen, Leonardo-scholen, Aanvalsplan

Hoofdstuk 5 De vakken: Vaardigheden, Canon van Nederland, Schooladvies, Schoolzwemmen en schoolGruiten, Referentiekader taal en rekenen, Lezen

Hoofdstuk 6 Organisatie: Bewaking van de kwaliteit, Schoolplan, Schoolgids, Klachtenregeling, Gedetailleerde wet, Futiele klachten, Schoolverzuim, Leerlingvolgsysteem, De ‘grote school’, Kleinere klassen, Kleine scholen, Onderwijsassistenten, Regelmatig toetsen, Niveauverschillen, Kleutergroepen, Schooltijden, Overblijven, Groep 8, Voortgezet onderwijs

Hoofstuk 7 Verschillen: De gewichtenregeling, CNV-Onderwijs, Rol van de school, Allochtonen, Schakelklassen, Voor- en vroegschoolse educatie, Culturele en religieuze verschillen, Kleuters weer vak apart? Tweedeling in de maatschappij, De school om de hoek, Ons-soort-ouders-scholen, Het niveau van het onderwijs, Jongens als probleem, Hoe feminiem zijn de scholen?

Hoofdstuk 8 Samen naar school, maar soms ook niet: Vaker samen naar school, Samenwerking tussen bao en sbao, Continue zorg, Samenwerking tussen bao en REC, Problemen bij de indicering of plaatsing, Een integrale dagnostiek, Met een rugzak de gewone school in, Passend onderwijs, Zorg- men adviesteam, Visies op zorg,

Hoofdstuk 9 Verschillende visies op basisonderwijs: Opbrengstgericht onderwijs, Effectieve scholen, De visie van de Anjelier, De visie van de Bolkebeer, De visie van de Chrysant, De visie van de Duiventil, De visie van de Egelantier

Hoofdstuk 10 Vijf boeiende buitenbeentjes: Freinetschool, Vrije school, Daltonschool, Montessorischool, Jenaplanschool, De buitenbeentjes toen en nu

Hoofdstuk 11 De onderwijsvernieuwers van nu: Ontwikkelend onderwijs, Basisontwikkeling, Adaptief onderwijs, Ervaringsgericht onderwijs, Programmagericht onderwijs, Natuurlijk leren,

Hoofdstuk 12 Beroepseisen en opleidingen: Bekwaamheidseisen, Een werkconcept, Het gebruik van de bekwaamheidseisen, De opleiding van leraren, Nieuwe ontwikkelingen

De derde generatie kerndoelen

Register

222 bladzijden

 

Doelgroep: pabo, leerkrachten basisonderwijs, onderwijsassistenten – opleiding en praktijk, en ouders.

Over de auteurs: Jos Ahlers en Kees Vreugdenhil begonnen beiden hun loopbaan als leraar in het basisonderwijs. Jos Ahlers was tientallen jaren hoofdredacteur van het tijdschrift ‘School’. Kees Vreugdenhil promoveerde op een studie over het jenaplanonderwijs. Hij werkt als onafhankelijk onderwijsconsultant en geeft lezingen, workshops en adviezen over breinbewust onderwijs. www.breinbewust-onderwijs.nl. Hij was directeur van het Algemeen Pedagogische Studiecentrum te Utrecht.

 

Bestel

Bestel door middel van een e-mail te sturen naar Van Tricht uitgeverij.